Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu alpicollection.com společnosti ALPI home s.r.o.

Platné od 14. 2. 2023

 1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.alpicolection.com (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.alpicolection.com, který provozuje společnost ALPI home sr.o., se sídlem Na Bluku 428, Lipence, 252 28 Praha (korespondenční adresa a provozovna Praha 1, Nekázanka 882/7, PSČ 110 00), IČ: 28934156, DIČ CZ28934156, e-mailová adresa: obchod@alpicollection.com, tel.: +420 777 793 580, +420 737 209 200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154090 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost ALPI home s.r.o.“).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definován v článku 2 odst. 2.2 těchto obchodních podmínek níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v článku 2 odst. 2.3 těchto obchodních podmínek níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem, přičemž ustanovení čl. 3 odst. 3.6, 3.7. a čl. 6 odst.  6.1, 6.2, 6.3, 6.12 a 6.15 těchto obchodních podmínek se v takovém případě pro právní vztah nepoužijí.

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.6 Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že prodávané zboží je určeno pro použití v domácnosti, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávané zboží není vhodné na použití pro komerční účely, např. do jídelen, hotelů apod., není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nadměrnou zátěží a/nebo používáním zboží na jiné účely než jeho použití v domácnosti.

 

 1. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných subjektů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Bližší informace o prodávajícím jsou uvedeny výše v čl. 1 odst.  1.2 těchto obchodních podmínek.

2.2 Kupující – spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

2.3 Kupující – jiný subjekt je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a/nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a dále jakákoli právnická osoba.

2.4 Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží, doprava zboží kupujícímu ani vynesení zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.alpicollection.com jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží (včetně kupní ceny) v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že za základní barvu se považuje černá. V případě variant či úprav zboží, se bude jednat o dodávku zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného osobním potřebám kupujícího. Zároveň se za zakázkové považují veškeré výrobky na webovém rozhraní, u nichž je uvedena dostupnost více než 2 týdny. Tyto výrobky jsou vyráběny až dle přání a požadavků kupujícího a nejsou skladem. (ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku). Pokud je u zboží uvedena poznámka „skladem“ (nebo jiná poznámka stejného nebo obdobného významu), tak toto zboží je buď ve skladech prodávajícího nebo je prodávající schopen zajistit výrobu a/nebo dodávku zboží (jak standardního, tak vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného osobním potřebám kupujícího) ve lhůtě 3 pracovních dnů.    

2.5 Ceny jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 6 těchto obchodních podmínek. Je-li zboží nabízeno za kupní cenu označenou jako „ve slevě“ nebo za „akční cenu“, je zboží za takto označenou kupní cenu prodáváno do vyprodání zásob tohoto zboží a/nebo do uplynutí doby stanovené pro zvýhodněnou cenu.

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující: Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Formulář objednávky (dále rovněž „elektronická objednávka“) je uveden na internetové stránce prodávajícího www.alpicollection.com na ikoně „Nákupní košík“. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu a/nebo jiným vhodným způsobem. Potvrzení objednávky je potvrzením o uzavřené smlouvě.

2.7 Vztahují-li se tyto obchodní podmínky na kupujícího bez ohledu na to, zda se jedná o kupujícího – spotřebitele, nebo o kupujícího – jiný subjekt, označuje se tento kupující jen jako „kupující“.

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu přizpůsobit a odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři objednávky, který kupující vyplňuje při objednávce zboží, které je potvrzeno závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu uvedenou kupujícím nacházející se na území České republiky.

3.4 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas.

3.5 Vlastnické právo přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny a předání zboží kupujícímu. Nebezpečí nahodilé zkázy a/nebo nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu. Po přechodu nebezpečí nahodilé zkázy a/nebo nahodilého zhoršení zboží na kupujícího nemá nahodilá zkáza a/nebo nahodilé zhoršení zboží vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu. Tytéž následky má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zboží, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.  

3.6 V souladu s § 1829 odst. 1 a 2 občanského zákoníku může kupující – spotřebitel, definován v čl. 2 odst. 2.2 těchto obchodních podmínek výše, odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů. Lhůta 14 dnů podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Kupující (to je kupující  spotřebitel i kupující jiný subjekt) nese náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Navrací-li se zboží za použití služeb prodávajícího, má prodávající právo na úhradu nákladů souvisejících s vrácením zboží. Náklady související s vrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu, v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a používání, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Navrácené zboží je povinen vrátit kupující prodávajícímu v originálním nebo jiném vhodném obalu řádně zabalené. Výše nákladů na vrácení zboží bude odpovídat zvolenému způsobu vrácení (buď ve výši poštovného určeného poskytovatelem poštovních služeb, nebo výši dopravného určeného poskytovatelem dopravních služeb, apod.). Výše nákladů na vrácení zboží bude činit na území České republiky maximálně 10.000,- Kč. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici zde.

3.7 V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, je nezbytný následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese obchod@alpicollection.com, nebo telefonicky na tel. č. +420 737 209 200 nebo na adrese sídla prodávajícího a zašle mu písemné odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení kupní ceny (nebo její části). Dále je povinen kupující – spotřebitel před vlastním vrácením zboží informovat prodávajícího o termínu doručení vráceného zboží, a to na e-mailovou adresu obchod@alpicollection.com, nebo telefonicky na tel. č. +420 737 209 200 nebo na adresu provozovny prodávajícího.

3.8 Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, a to zejména od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího-spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil kupujícího-spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího-spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

- pozn.: zakázkovou výrobou se rozumí:

 • specifikace potahové látky nebo dekorů mimo vzorník výrobce (sedačky, pohovky, křesla, taburety, čalounění židlí, podnožky, skříně, komody, aj.)
 • u "jiných potahových látek", tzn. látek mimo vzorníky výrobce nenese naše společnost zodpovědnost za chování látky na daném výrobku (odpovědnost za výběr látky tak přechází na zákazníka)
 • úprava jakýchkoliv rozměrů výrobku na přání zákazníka nebo provedení výrobku (zrcadlové otočení, vnitřní uspořádání, atd.)
 • postele, matrace, chrániče, prostěradla a rošty, aj. zboží nabízeného v rozměrech jiných (atypických) než standardních, kterými se rozumí: 90 x 200 cm
 • veškeré výrobky na webovém rozhraní, u nichž je uvedena dostupnost více než 2 týdny.

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném kupujícím-spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

f) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující-spotřebitel porušil,

g) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být kupující-spotřebitel fyzicky přítomen.

 

 1. Platba za zboží 

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného (nebo alespoň jeho první části).

4.2 Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné následujícími způsoby (i) bankovním převodem na účet prodávajícího číslo 5190016822/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. , (ii) kreditní kartou na účet prodávajícího číslo 5190016822/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., (iii) osobně při převzetí zboží od pracovníka dopravce, je-li zboží zasíláno na dobírku.

4.3 Je-li zboží placeno na dobírku osobně při převzetí zboží, je kupující před dodáním zboží prostřednictvím dopravce informován telefonicky a e-mailovou poštou o termínu a přibližném čase dodání zboží. Kupující se zavazuje při převzetí zboží uhradit celkovou kupní cenu a dopravné (nebo alespoň jeho první část). Nepřevezme-li kupující zboží placené na dobírku osobně při převzetí zboží, povinnost uhradit dopravné tím nezaniká.

 

 1. Termín dodání a doprava

5.1 Zboží bude kupujícímu dodáno obvykle do dvou až tří pracovních dnů, je-li zboží skladem, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného (nebo alespoň jeho první části) nejedná-li se o zaplacení zboží a dopravného osobně při převzetí zboží. 

5.2 Zásilky se zbožím jsou zasílány buď společností Geis CZ s.r.o., se sídlem Zemská 211, 337 01 Ejpovice, IČ: 44567359, nebo společností Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Říčany u Prahy-Modletice 135, PSČ 25101, IČ: 61329266 podle volby prodávajícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. Kupující si po dohodě s prodávajícím může zboží převzít osobně ve skladu prodávajícího na adrese: Višňová 207, 262 61 Višňová u Příbrami, nebo v provozovně prodávajícího na adrese: Plzeňská 1163, 266 01 Beroun, nebo v provozovně prodávajícího na adrese: Nekázanka 882/7, 110 00 Praha 1.

5.3 Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, kupující není povinen zásilku převzít a sepíše s dopravcem (společností Geis CZ s.r.o., nebo společností Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., nedohodnou-li se kupující a prodávající na jiném dopravci) zápis o poškození zásilky, jehož vzor je uveden na webové stránce www.alpicollection.com. Tuto skutečnost kupující nahlásí prodávajícímu písemně nebo na e-mailovou adresu obchod@alpicollection.com, přičemž zápis o poškození zásilky při přepravě zašle kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Tento zápis o poškození zásilky prodávajícímu musí být vyhotoven písemně a zaslán poštou na korespondenční adresu prodávajícího nebo na e-mailovou adresu obchod@alpicollection.com. V případě, že takto poškozenou zásilku kupující přesto od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu s uvedením poškození zásilky, poškození zásilky zdokumentovat (fotodokumentací apod.) a zaslat jej prodávajícímu na jeho korespondenční adresu nebo na e-mailovou adresu obchod@alpicollection.com.

5.4 V případě, že kupující zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno dopravcem, je povinen informovat o této skutečnosti společnost Geis CZ s.r.o. na tel. +420 951 277 777 nebo písemně poštou nebo na e-mailovou adresu info@geisparcel.cz, pokud byla doprava prováděna společností Geis CZ s.r.o., a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena, a vyžádat si u společnosti Geis CZ s.r.o. sepsání zápisu o škodě, převzetí zásilky u kupujícího a její doručení zpět prodávajícímu. Ujednání předchozí věty platí pro dopravu zásilky jiným dopravcem obdobně s tím, že informace o zjevném poškození zásilky bude doručena dopravci způsoby komunikace určené tímto dopravcem. Kupující nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit, aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu bylo zboží doručeno. Současně je kupující povinen informovat o jiném než zjevném poškození zásilky prodávajícího, a to písemně na korespondenční adresu prodávajícího nebo na e-mailovou adresu reklamace@alpihome.cz. Existenci jiného než zjevného poškození zásilky musí kupující doložit fotodokumentací poškozeného zboží, obalu a označení dopravce Geis CZ s.r.o. na zásilce na emailovou adresu reklamace@alpihome.cz nebo písemně na korespondenční adresu prodávajícího.

5.5 Dopravné u zásilek přepravovaných společností Geis CZ s.r.o. a ostatními dopravci závisí na kupní ceně zboží a na území České republiky je účtováno v paušální výši od 800,- Kč., přičemž konkrétní cena dopravného záleží na vzdálenosti dopravy zboží. Kupující hradí prodávajícímu první část dopravného v paušální výši od 300,- Kč nejpozději při převzetí zboží. Doplatek dopravného (ve výši rozdílu mezi první částí dopravného a výši celkových nákladů na dopravu účtovaných společností Geis CZ s.r.o. nebo jiným zvoleným dopravcem) může být dodatečně vyúčtován, je splatný ve lhůtě 30 dnů od dodání zboží a kupující se jej zavazuje uhradit k rukám prodávajícího. Prodávající je oprávněn poskytnout kupujícímu slevu na dopravné ve výši doplatku. V konkrétních případech určených prodávajícím (např. u dodávek zboží s výší kupní ceny minimálně 20.000,- Kč bez DPH) nemusí prodávající vyžadovat od kupujícího platbu první části dopravného nebo může poskytnout kupujícímu slevu na dopravné v plné výši. Dopravné při dopravě zboží na Slovensko a dalších třetích zemí musí být sjednáno na základě zvláštní dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Dopravné účtované za zboží vrácené kupujícím dle čl. 3 odst. 3.6 a 3.7 těchto obchodních podmínek v důsledku odstoupení od smlouvy kupujícím nebo účtované za zboží nepřevzaté kupujícím dle čl. 4 odst. 4.3 těchto obchodních podmínek bude prodávajícím účtováno ve skutečné výši dopravného za dopravní služby poskytované dopravcem zboží, který bude použit pro vrácení zboží; tím není dotčeno ustanovení odst. 5.8 tohoto článku.

5.6 V případě, že je zásilka doručována společností Geis CZ s.r.o., není obvykle kupující touto společností předem kontaktován, ale je o dodání zboží informován prodávajícím. Pokud kupující není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení. Termín dodání zboží je zachován i tehdy, pokud je pokus o doručení zásilky, při němž nebyl kupující zastižen, učiněn před uplynutím termínu dodání zboží.

5.7 Při objednání 2 kusů jakéhokoliv zboží, bude automaticky použita pro určení výše dopravného sazba dopravného dražšího výrobku.

5.8 Kupující je povinen uhradit náklady dopravy (dopravné) i v případě, že kupující nepřevezme od dopravce, zpravidla společnosti Geis CZ s.r.o., zaslané zboží, z důvodů na straně kupujícího. V případě dodávky zboží kupujícímu bude kupujícímu následně zaslána faktura s uvedením výše dopravného.

5.9 Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou náhradní lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

 

 1. Odpovědnost za vady, záruka a reklamační řád

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

6.2 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

6.3 Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6.4 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

6.5 Prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

6.6 Za vadu zboží se nepovažuje obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo kachlových ploch, a to zejména u dodatečně objednaného dalšího stejného zboží. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance určené u jednotlivého zboží na webové stránce www.alpicollection.com. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodů jejich nižší jakosti či existující vady zboží nebránící užívání zboží neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena zboží.

6.7 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží, které nemění kvalitu a/nebo funkčnost zboží.

6.8 Záruka za vady se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na závady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.9 Záruční doba činí pro kupujícího – spotřebitele (jak je definován v článku 2 odst. 2.2 těchto obchodních podmínek výše) 24 měsíců a pro kupujícího – jiný subjekt (jak je definován v článku 2 odst. 2.3 těchto obchodních podmínek výše) 6 měsíců.

6.10 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

6.11 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6.12 V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující – spotřebitel následující oprávnění:
6.12.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

6.12.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující – spotřebitel právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tatáž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.
6.12.3 Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující–spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

6.12.4 Vada, která vznikla neodbornou péčí nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.

6.13 V rámci odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží má kupující – jiný subjekt následující oprávnění:

6.13.1 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující – jiný subjekt právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží.

6.13.2 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která nebrání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží nebo má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

6.13.3 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání obvyklému užívání, má kupující – jiný subjekt právo na výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo na odstoupení od smlouvy.

6.14 Reklamace musí být kupujícím uplatněna u prodávajícího. Kupující může uplatnit reklamaci následujícími způsoby: (i) dopisem doručeným prodávajícímu, nebo (ii) vyplněním příslušného formuláře na webových stránkách internetového obchodu www.alpicollection.com v kategorii Reklamace a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu, (iii) elektronickou poštou na adresu reklamace@alpihome.cz, nebo (iiii) telefonicky na tel. č. +420 737 209 205.  Jedná-li se poškození zboží, které je zjevné, je nutné také zaslat fotodokumentaci poškozeného zboží na e-mailovou adresu reklamace@alpihome.cz.

6.15 Za prodávajícího jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím - spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

6.16 Ustanovení odstavce 6.15 tohoto článku ohledně lhůty vyřízení reklamace se použije i na případy, kdy reklamaci vady zboží provádí kupující – jiný subjekt. Jedná-li se o zboží dodávané prodávajícímu ze zahraničí, prodlužuje se doba na vyřízení reklamace o dobu nezbytnou k dopravě zboží k vyřízení reklamace do zahraničí a zpět.
rek

 1. Závěrečná ustanovení

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem. V případě, že vztah založený kupní smlouvou na zboží obsahuje mezinárodní prvek, pak se tento právní vztah řídí právem České republiky.

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího www.alpicollection.com a jsou rozhodné pro veškeré objednávky (kupní smlouvy) kupujícího učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.alpicollection.com se ruší účinnost předchozích obchodních podmínek.

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.4 Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

7.5 Kupující – spotřebitel se může v případě vzniku sporu ohledně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s prodávajícím obrátit na Českou obchodní inspekci za účelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR. Kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem z kupní smlouvy.

7.6 Všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího www.alpicollection.com. Verze obchodních podmínek č. 1.

 

 1. Ochrana osobních údajů

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“).

8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl informován o těchto skutečnostech:

 1. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat osobní údaje kupujícího.
 2. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení a adresu kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
 3. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
 4. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společnosti Geis CZ s.r.o., společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., nebo jiné společnosti, která bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
 5. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

8.3 Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito skutečnostmi:

 1. Pověření zaměstnanci prodávajícího budou zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího.
 2. Prodávajícímu bude zpracovávat telefonní číslo a e-mail kupujícího v elektronické podobě.
 3. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou zpracovávány pro marketingové účely prodávajícího.
 4. Telefonní číslo a e-mail kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společností Geis CZ s.r.o., společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., nebo jiné společnosti, která bude provádět dopravu zásilky kupujícímu.
 5. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním údajům zpracovávaným prodávajícího a právo na jejich opravu.
 6. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

8.4 Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

8.5 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.

8.6 Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost nebo vznést námitku proti jejich zpracování. Tato práva může kupující uplatnit na níže uvedených kontaktech. Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz.

8.7 Spokojenost kupujících s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop prodávajícího zapojen. Dotazníky jsou zasílány pokaždé, když kupující u prodávajícího nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem u prodávajícího. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využívá prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího mu dotazník nebude dále zasílán.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné od 14. 2. 2023.